کتاب هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری آوا اثر علی رسولی زکریا

شامل قوانین خاص حقوقی و قوانین خاص کیفری در جدیدترین چاپ با آخرین اصلاحات