کتاب مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی که پیش‌تر در ۱۹ چاپ و بیش از ۳۸۰۰۰ نسخه ارائه گردیده بود، اکنون در ویرایش و چاپ جدید (سال 1399) با عنوان آموزش جامع حقوق مدنی و در دو جلد ارائه گردیده است که در این دو جلد کتاب، مطالب حقوق مدنی به نحو جامع و در قالب دسته‌بندی‌های منطقی، همراه با توضیحات کافی و مثال‌های متعدد و متنوع ارائه شده است تا در فهم و تثبیت مطالب علمی و تعمیق دانش حقوقی، مؤثر باشد.

در جلد اول کتاب آموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی، به ترتیب به مباحث حقوق مدنی ۱ (اشخاص و محجورین)، حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت)، حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) و حقوق مدنی ۴ (الزامات خارج از قرارداد) پرداخته شده است.

در جلد دوم کتاب نیز مطالب حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده)، حقوق مدنی ۶ و ۷ (عقود معین) و حقوق مدنی ۸ (شفعه، وصیت و ارث) مورد مطالعه قرار گرفته است.