در کتاب مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی، مطالب حقوق مدنی به صورت جامع و کامل و البته تلخیص شده و مدون و منظم می باشد. در این کتاب دکتر توکلی کوشیده است تا جامعیت مباحث در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تبویت و ساماندهی شده است که نظم منطقی مباحث حفظ شود.

کتاب مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی برای آموزش حقوق مدنی به دانشجویان علی الخصوص داوطلبان شرکت در آزمون های تخصصی حقوقی مانند آزمون های وکالت و کارشناسی ارشد؛ همچنین تدریس در دوره های بازآموزی حقوقی وکلا و دیگر شاغلین مشاغل حقوقی، توصیه می شود.