کتاب قوانین خاص نموداری حقوقی و کیفری اثر محمد فرامرزی از انتشارات ارشد جامع ترین مجموعه قوانین خاص حقوقی و کیفری با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قوانین خاص همراه با استخراج نکات مهم قوانین خاص در قالب نمودار توضیح می‌دهد.

کتاب قوانین حقوقی و کیفری فرامزی ازچهار فصل زیر تشکیل شده است:

  • قوانین خاص مدنی
  • قوانین خاص آیین دادرسی مدنی
  • قوانین خاص حقوق تجارت
  • قوانین خاص حقوق جزایی و کیفری