این کتاب شامل مجموعه ای جامع از قوانین آیین دادرسی مدنی با مشخصات ذیل می باشد:

  • ذکر مواد قانونی مرتبط با هر ماده قانونی در ذیل همان ماده
  • ذکر آراء وحدت رویه مرتبط با هر ماده در ذیل همان ماده
  • ارائه مهم‌ترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مرتبط با هر ماده در ذیل همان ماده
  • ارائه قوانین خاص مورد نیاز در انتهای هر بخش یا کتاب قانون