مشخصات و خرید کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران اثر پرویز بختیاری انتشارات سازمان مدیریت صنعتی شامل سرفصل های:

✔️آشنایی با اصول و مفاهیم اساسی حسابداری
✔️دفاتر مالی و فرایند ثبت در حسابداری
✔️آشنایی بیشتر با اقلام مندرج در گزارش‌های مالی و نحوه طبقه‌بندی آنها
✔️آشنایی با حسابداری بهای تمام شده
✔️مباحثی در حسابداری مدیریت نقطه سربه‌سر و تصمیمات خاص
✔️مباحثی در حسابداری مدیریت بودجه‌بندی
✔️مباحثی در مدیریت مالی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
✔️مباحثی در مدیریت مالی ارزیابی و بودجه‌بندی طرح‌های سرمایه‌ای
✔️مباحثی در مدیریت مالی روش‌های تامین منابع مالی