• 2000 تست از آزمونهای کارشناسی ارشد و تستهای تالیفی حسابداری مالی و صنعتی به صورت طبقه بندی شده در 10 فصل
  • پاسخ تشریحی تمام تستها در انتهای هر فصل همراه با نکات کلیدی و مهم