کتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) که اثر محسن قرائتی از انتشارات معارف تفسیری است به برخی از آیات برگزیده قرآن کریم که تحت عنوان کتاب درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در دانشگاه‌ها به دانشجویان ارائه می‌گردد.

قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خداوند است که از طریق وحی از سوی ایشان توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام(ص)، نازل گردیده است. همچنین قرآن نور و کتاب روشنی است که انسان ها را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی‌ها و راه‌های سلامت جسم و روح هدایت می‌کند.