کتاب آیین زندگی (اخلاق کاربردی) اثر احمدحسین شریفی از انتشارات معارف که یکی از عناوین نوپا در درس معارف اسلامی دانشگاه‌ها نیز محسوب می‌گردد و دارای 2 واحد درسی است. کتاب احمدحسین شریفی در نه فصل ضمن ارائه مباحثی درباره معناشناسی و جایگاه اخلاق کاربردی به مهمترین مسائل و موضوعات اخلاقی کاربردی در چهارچوب دانشجویی و اجتماعی پرداخت است. پس از خرید کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی سرفصل‌های زیر را مشاهده خواهید کرد:

  • اخلاق دانشجویی
  • اخلاق پژوهشی
  • اخلاق نقد
  • اخلاق معاشرت
  • اخلاق معیشت، اخلاق جنسی
  • اخلاق سیاست
  • اخلاق گفتگو

پرداخته است.