سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

تحصیلات تکمیلی / گروه علوم انسانی / سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی