1. نظریه های جامعه شناسی، دکتر غلامعباس توسلی، انتشارات سمت، ۱۳۷۰
  2. مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ریمون آرون، ترجمه باقر پرهام، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲
  3. زندگی و انیشه بزرگان جامعه شناسی، لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲
  4. تفکر نظری در جامعه شناسی، ویلیام اسکیدمور، مترجمان، علی محمد حاضری، سعید سبزیان و دیگرانف نشر سفیر، ۱۳۷۲
  5. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی، نشر پردازش
  6. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، بهار ۱۳۷۴
  7. درآمدی بر نظریه های جامعه شناسی، دکتر حسین ابوالحسن تنهائی، انتشارات خردمند، ۱۳۷۲
  8. نظریه های جامعه شناسی، دکتر تقی آزاد ارمکی، تهران، ۱۳۷۴
  9. جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۷۳