فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی می باشند:

  1. فاطمه بهفروز / زمینه های غالب در جغرافیای انسانی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰
  2. مکس درئو / ترجمه: سیروس سهامی / مبانی جغرافیای انسانی / انتشارات رایزن / ۱۳۷۴
  3. عباس سعیدی / مبانی جغرافیای روستایی / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
  4. حسین شکوهی / دیدگاه های نو در جغرافیای شهری / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
  5. یداله فرید / جغرافیا و شهرشناسی / انتشارات دانشگاه تبریز
  6. سیدرحیم مشیری / جغرافیای کوچ نشینی / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
  7. مسعود مهدوی / مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران / انتشارات سمت / ۱۳۸۲