سوالات دکتری ۱۴۰۰ – ۹۹ کلیه رشته‌ها با کلید و پاسخ نامه سازمان سنجش

لینک دانلود دفترچه سوالات و کلید آزمون سال ۱۴۰۰ پس از انتشار توسط سازمان سنجش در این قسمت قرار خواهد گرفت.

👈 دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 99 گروه‌های آزمایشی مختلف

👈 دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 1400 گروه‌های آزمایشی مختلف

کد رشته – نام رشته

دانلود سوالات دکتری 99

دانلود سوالات دکتری 1400

دانلود کلید دکتری 99

دانلود کلید دکتری 1400

2101 – زبان و ادبیات فارسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2103 – جغرافیای سیاسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2104 – جغرافیا و برنامه ریزی شهری 🔗 🔗 🔗 🔗
2105 – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 🔗 🔗 🔗 🔗
2106 – ژئومورفولوژی 🔗 🔗 🔗 🔗
2107 – آب و هواشناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2108 – سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 🔗 🔗  🔗 🔗
2110 – زبان و ادبیات عربی 🔗 🔗 🔗 🔗
2112 – علوم اقتصادی 🔗 🔗  🔗 🔗
2115 – مدیریت ورزشی 🔗 🔗 🔗 🔗
2116 – فیزیولوژی ورزشی 🔗 🔗 🔗 🔗
2117 – آسیب شناسی ورزشی 🔗 🔗 🔗 🔗
2118 – رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 🔗 🔗 🔗 🔗
2119 – بیومکانیک ورزشی 🔗 🔗 🔗 🔗
2121 – تاریخ اسلام 🔗 🔗 🔗 🔗
2122 – تاریخ ایران بعد از اسلام 🔗 🔗 🔗 🔗
2123 – تاریخ ایران قبل از اسلام 🔗 🔗 🔗 🔗
2125 – علوم اجتماعی 🔗 🔗  🔗 🔗
2126 – جمعیت شناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2127 – مددکاری اجتماعی 🔗 🔗  🔗 🔗
2129 – علوم قرآن و حدیث 🔗 🔗 🔗 🔗
2130 – فقه و مبانی حقوق اسلامی 🔗 🔗 🔗 🔗
2131 – ادیان و عرفان 🔗 🔗  🔗 🔗
2132 – تاریخ و تمدن ملل اسلامی 🔗 🔗 🔗 🔗
2133 – فلسفه و کلام اسلامی 🔗 🔗 🔗 🔗
2134 – فقه شافعی 🔗 🔗 🔗 🔗
2136 – فلسفه 🔗 🔗  🔗 🔗
2137 – فلسفه منطق 🔗 —  🔗
2138 – فلسفه علم 🔗 🔗  🔗 🔗
2141 – فلسفه تعلیم و تربیت 🔗 🔗 🔗 🔗
2142 – برنامه ریزی درسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2143 – مدیریت آموزشی 🔗 🔗  🔗 🔗
2144 – روانشناسی تربیتی 🔗 🔗  🔗 🔗
2145 – تکنولوژی آموزشی 🔗 🔗  🔗 🔗
2146 – آموزش عالی 🔗 🔗 🔗 🔗
2147 – روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 🔗 🔗 🔗 🔗
2148 – مشاوره 🔗 🔗 🔗 🔗
2149 – سنجش و اندازه گیری 🔗 🔗 🔗 🔗
2150 – روانشناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2153 – علم اطلاعات و دانش شناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2154 – حقوق عمومی 🔗 🔗  🔗 🔗
2155 – حقوق جزا و جرم شناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2156 – حقوق بین الملل عمومی 🔗 🔗 🔗 🔗
2157 – حقوق خصوصی 🔗 🔗 🔗 🔗
2158 – حقوق نفت و گاز 🔗 🔗  🔗 🔗 
2160 – علوم سیاسی و روابط بین الملل 🔗 🔗  🔗 🔗
2161 – مجموعه مطالعات جهان 🔗 🔗 🔗 🔗
2162 – مدیریت بازرگانی و راهبردی 🔗 🔗 🔗 🔗
2163 – مدیریت دولتی 🔗 🔗 🔗 🔗
2164 – مدیریت صنعتی 🔗 🔗 🔗 🔗
2165 – مدیریت رسانه و اطلاعات 🔗 🔗 🔗 🔗
2166 – مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2167 – مدیریت فناوری اطلاعات 🔗 🔗 🔗 🔗
2168 – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 🔗 🔗 🔗 🔗
2169 – کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 🔗 🔗 🔗 🔗
2170 – گردشگری 🔗 🔗 🔗 🔗
2171 – مالی 🔗 🔗 🔗 🔗
2173 – حسابداری 🔗 🔗 🔗 🔗
2175 – علوم ارتباطات 🔗 🔗 🔗 🔗
2176 – باستان شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2177 – محیط زیست 🔗 🔗 🔗 🔗
2178 – مطالعات زنان 🔗 🔗 🔗 🔗
2180 – مدرسی معارف اسلامی 🔗 🔗 🔗 🔗
2201 – زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2202 – زمین شناسی نفت 🔗 🔗  🔗 🔗
2203 – زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 🔗 🔗  🔗 🔗
2204 – زمین شناسی آبهای زیرزمینی 🔗 🔗  🔗 🔗
2205 – زمین شناسی مهندسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2206 – زمین شناسی زیست محیطی 🔗 🔗  🔗 🔗
2208 – زمین شناسی پترولوژی 🔗 🔗 🔗 🔗
2209 – زمین شناسی اقتصادی 🔗 🔗 🔗 🔗
2210 – زمین شناسی تکتونیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2211 – شیمی فیزیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2212 – شیمی آلی 🔗 🔗  🔗 🔗
2213 – شیمی تجزیه 🔗 🔗 🔗 🔗
2214 – شیمی معدنی 🔗 🔗  🔗 🔗
2215 – شیمی کاربردی 🔗 🔗 🔗 🔗
2216 – شیمی پلیمر 🔗 🔗 🔗 🔗
2218 – فیتوشیمی 🔗 🔗 🔗 🔗
2219 – هواشناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2220 – زیست شناسی گیاهی ـ فیزیولوژی 🔗 🔗 🔗 🔗
2221 – زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم‌شناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2222 – زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی 🔗 🔗 🔗 🔗
2223 – زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی 🔗 🔗 🔗 🔗
2224 – زیست شناسی جانوری ـ بیوسیستماتیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2225 – زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی 🔗 🔗 🔗 🔗
2226 – زیست شناسی سلولی و مولکولی 🔗 🔗 🔗 🔗
2227 – بیوشیمی 🔗 🔗 🔗 🔗
2228 – ژنتیک مولکولی 🔗 🔗 🔗 🔗
2229 – میکروبیولوژی 🔗 🔗 🔗 🔗
2230 – بیوفیزیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2231 – زیست فناوری میکروبی 🔗 🔗 🔗 🔗
2232 – آمار 🔗 🔗 🔗 🔗
2233 – ریاضی 🔗 🔗 🔗 🔗
2235 – فیزیک دریا 🔗 🔗 🔗 🔗
2236 – زیست شناسی دریا 🔗 🔗 🔗 🔗
2237 – علوم و فناوری نانو ـ نانوفیزیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2238 – فیزیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2239 – فوتونیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2240 – ژئوفیزیک ـ لرزه شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2241 – ژئوفیزیک ـ زلزله شناسی 🔗 🔗 🔗 🔗
2242 – ژئوفیزیک ـ ژئو الکتریک و الکترومغناطیس 🔗 🔗 🔗 🔗
2243 – ژئوفیزیک ـ گرانی سنجی 🔗 🔗  🔗 🔗
2244 – علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی 🔗 🔗  🔗 🔗
2245 – ریز زیست فناوری 🔗 🔗 🔗 🔗
2246 – بیوانفورماتیک 🔗 🔗 🔗 🔗
2247 – علوم کامپیوتر 🔗 🔗  🔗 🔗
2248 – علوم شناختی 🔗 🔗 🔗 🔗
2301 – مهندسی برق ـ الکترونیک 🔗 🔗  🔗 🔗
2302 – مهندسی برق ـ مخابرات 🔗 🔗  🔗 🔗
2304 – مهندسی برق ـ قدرت 🔗 🔗  🔗 🔗
2305 – مهندسی برق ـ کنترل 🔗 🔗  🔗 🔗
2307 – مهندسی عمران ـ سازه 🔗 🔗  🔗 🔗
2308 – مهندسی عمران ـ زلزله 🔗 🔗  🔗 🔗 
2309 – مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک 🔗 🔗  🔗 🔗 
2310 – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 🔗 🔗  🔗 🔗 
2311 – مهندسی عمران ـ راه و ترابری 🔗 🔗  🔗 🔗 
2312 – مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی 🔗 🔗  🔗 🔗 
2313 – مهندسی و مدیریت منابع آب 🔗 🔗 🔗 🔗
2314 – عمران ـ حمل و نقل 🔗 🔗 🔗 🔗
2315 – عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت 🔗 🔗  🔗 🔗
2316 – عمران ـ مهندسی محیط زیست 🔗 🔗 🔗 🔗
2317 – مهندسی نقشه برداری ـ ژئودزی 🔗 🔗 🔗 🔗
2318 – مهندسی نقشه برداری ـ فتوگرامتری 🔗 🔗 🔗 🔗
2319 – مهندسی نقشه برداری ـ سنجش از دور 🔗 🔗  🔗 🔗
2320 – مهندسی نقشه برداری ـ سیستم اطلاعات مکانی 🔗 🔗  🔗 🔗
2321 – مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید 🔗 🔗 🔗 🔗
2322 – مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی 🔗 🔗 🔗 🔗
2323 – مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات 🔗 🔗 🔗 🔗
2324 – مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی 🔗 🔗  🔗 🔗
2330 – مهندسی دریا 🔗 🔗  🔗 🔗
2331 – مهندسی هوا فضا ـ آیرودینامیک 🔗 🔗  🔗 🔗
2332 – مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی 🔗 🔗 🔗 🔗
2333 – مهندسی هوا فضا ـ سازه های هوایی 🔗 🔗 🔗 🔗
2334 – مهندسی هوا فضا ـ دینامیک پرواز و کنترل 🔗 🔗  🔗 🔗
2335 – مهندسی معدن ـ اکتشاف مواد معدنی 🔗 🔗 🔗 🔗
2336 – مهندسی معدن ـ استخراج مواد معدنی 🔗 🔗 🔗 🔗
2337 – مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی 🔗 🔗  🔗 🔗
2338 – مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ 🔗 🔗  🔗 🔗
2339 – مهندسی پلیمر 🔗 🔗 🔗 🔗
2343 – مهندسی محیط زیست ـ منابع آب 🔗 🔗  🔗 🔗
2344 – مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب 🔗 🔗  🔗 🔗
2345 – مهندسی محیط زیست ـ مواد زائد جامد 🔗 🔗  🔗 🔗
2346 – مهندسی محیط زیست ـ آلودگی هوا 🔗 🔗 🔗 🔗
2347 – مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک 🔗 🔗  🔗 🔗
2348 – مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک 🔗 🔗  🔗 🔗
2349 – مهندسی پزشکی ـ بیومتریال 🔗 🔗  🔗 🔗
2350 – مهندسی صنایع 🔗 🔗  🔗 🔗
2351 – مهندسی نفت ـ اکتشاف نفت 🔗 🔗  🔗 🔗
2352 – مهندسی نفت 🔗 🔗  🔗 🔗
2354 – مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار و الگوریتم 🔗 🔗  🔗 🔗
2355 – مهندسی کامپیوتر  معماری سیستمهای کامپیوتری 🔗 🔗  🔗 🔗
2356 – مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی 🔗 🔗  🔗 🔗
2357 – مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش 🔗 🔗  🔗 🔗
2358 – مهندسی فناوری اطلاعات 🔗 🔗 🔗 🔗
2359 – مهندسی متالورژی و مواد 🔗 🔗  🔗 🔗
2360 – مهندسی شیمی 🔗 🔗 🔗 🔗
2362 – مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی 🔗 🔗  🔗 🔗
2363 – فناوری نانو ـ نانومواد 🔗 🔗  🔗 🔗
2364 – فناوری نانو ـ نانوالکترونیک 🔗 🔗  🔗 🔗
2365 – مهندسی هسته ای ـ کاربرد پرتوها 🔗 🔗  🔗 🔗
2366 – مهندسی هسته ای ـ راکتور 🔗 🔗  🔗 🔗
2367 – مهندسی هسته ای ـ پرتو پزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2369 – مهندسی هسته ای ـ گداخت 🔗 🔗  🔗 🔗
2370 – مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی 🔗 🔗  🔗 🔗
2371 – مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف 🔗 🔗  🔗 🔗
2372 – مهندسی سیستم های انرژی 🔗 🔗  🔗 🔗
2401 – علوم و مهندسی محیط زیست 🔗 🔗  🔗 🔗
2404 – مهندسی مکانیک بیوسیستم 🔗 🔗  🔗 🔗
2405 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 🔗 🔗  🔗 🔗
2406 – علوم و مهندسی باغبانی 🔗 🔗  🔗 🔗
2412 – علوم و مهندسی صنایع غذایی 🔗 🔗  🔗 🔗
2416 – اقتصاد کشاورزی 🔗 🔗  🔗 🔗
2417 – مهندسی صنایع چوب ـ حفاظت و اصلاح 🔗 —  🔗
2418 – مهندسی صنایع چوب ـ کامپوزیتهای لیگنوسلولزی 🔗 🔗 🔗 🔗
2419 – مهندسی صنایع چوب ـ صنایع سلولزی 🔗 🔗  🔗 🔗
2420 – مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک 🔗 🔗  🔗 🔗
2421 – مدیریت منابع خاک 🔗 🔗  🔗 🔗
2424 – علوم دامی 🔗 🔗  🔗 🔗
2427 – آبیاری و زهکشی 🔗 🔗  🔗 🔗
2428 – سازه های آبی 🔗 🔗  🔗 🔗
2429 – منابع آب 🔗 🔗  🔗 🔗
2430 – هواشناسی کشاورزی 🔗 🔗  🔗 🔗
2431 – ژنتیک و به نژادی گیاهی 🔗 🔗  🔗 🔗
2432 – آگروتکنولوژی 🔗 🔗  🔗 🔗
2434 – علوم علف های هرز 🔗 🔗  🔗 🔗
2435 – بیوتکنولوژی کشاورزی 🔗 🔗  🔗 🔗
2436 – آگرواکولوژی 🔗 🔗  🔗 🔗
2437 – ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 🔗 🔗  🔗 🔗
2438 – توسعه کشاورزی 🔗 🔗  🔗 🔗
2439 – حشره شناسی کشاورزی 🔗 🔗  🔗 🔗
2440 – بیماری شناسی گیاهی 🔗 🔗  🔗 🔗
2441 – مدیریت جنگل 🔗 🔗  🔗 🔗
2442 – عمران و بهره برداری جنگل 🔗 🔗  🔗 🔗
2443 – علوم زیستی جنگل 🔗 🔗  🔗 🔗
2444 – تکثیر و پرورش آبزیان 🔗 🔗  🔗 🔗
2445 – فراوری محصولات شیلاتی 🔗 🔗  🔗 🔗
2447 – صید و بهره برداری آبزیان 🔗 🔗  🔗 🔗
2448 – علوم و مهندسی مرتع 🔗 🔗  🔗 🔗
2449 – مدیریت و کنترل بیابان 🔗 🔗  🔗 🔗
2450 – علوم و مهندسی آبخیز 🔗 🔗  🔗 🔗
2501 – مدیریت پروژه و ساخت 🔗 🔗  🔗 🔗
2502 – معماری 🔗 🔗  🔗 🔗
2503 – شهرسازی 🔗 🔗  🔗 🔗
2504 – پژوهش هنر 🔗 🔗  🔗 🔗
2505 – مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 🔗 🔗  🔗 🔗
2506 – مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 🔗 🔗  🔗 🔗
2507 – تئاتر 🔗 🔗  🔗 🔗
2508 – طراحی صنعتی 🔗 🔗  🔗 🔗
2701 – جراحی دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2702 – مامائی و بیماری های تولید مثل دام 🔗 🔗  🔗 🔗
2703 – بیماری های داخلی دام های کوچک 🔗 🔗  🔗 🔗
2704 – بیماری های داخلی دام های بزرگ 🔗 🔗  🔗 🔗
2705 – رادیولوژی دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2706 – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2707 – پاتولوژی دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2708 – بهداشت و بیماریهای پرندگان 🔗 🔗  🔗 🔗
2709 – بیوشیمی 🔗 —  🔗 — 
2710 – بهداشت و بیماریهای آبزیان 🔗 🔗 🔗 🔗
2711 – بهداشت مواد غذایی 🔗 🔗 🔗 🔗
2712 – بهداشت خوراک دام 🔗 🔗  🔗 🔗
2713 – اپیدمیولوژی 🔗 🔗  🔗 🔗
2714 – انگل شناسی دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2715 – باکتری شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2716 – ویروس شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2717 – قارچ شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2718 – ایمنی شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2719 – بیوتکنولوژی دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2720 – فناوری تولید مثل در دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2721 – سم شناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2722 – فارماکولوژی دامپزشکی 🔗 🔗  🔗 🔗
2723 – فیزیولوژی 🔗 🔗  🔗 🔗
2724 – آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 🔗 🔗  🔗 🔗
2725 – بافت شناسی مقایسه ای 🔗 🔗  🔗 🔗
2801 – آموزش زبان فرانسه 🔗 🔗  🔗 🔗
2802 – ادبیات فرانسه 🔗 🔗  🔗 🔗
2803 – آموزش زبان روسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2804 – آموزش زبان آلمانی 🔗 🔗  🔗 🔗
2805 – آموزش زبان انگلیسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2806 – زبان و ادبیات انگلیسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2807 – ترجمه 🔗 🔗  🔗 🔗
2808 – زبانشناسی 🔗 🔗  🔗 🔗
2809 – زبانهای باستانی ایران 🔗 🔗  🔗 🔗

 

سوالات متداول

❓ سوالات دکتری ۱۴۰۰ چه زمانی منتشر می‌شود؟

✅ معمولا چند روز پس از برگزاری آزمون دکتری، دفترچه سوالات آزمون هر یک از رشته‌های امتحانی، توسط سازمان سنجش منتشر و در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. جهت رفاه حال کاربران سایت تحصیلات تکمیلی، دفترچه سوالات در متن مقاله ارائه شده است.

❓ کلید اولیه سوالات کنکور دکتری ۱۴۰۰ چه زمانی منتشر می‌شود؟

✅ سازمان سنجش طبق روال سالهای اخیر، معمولا کلید اولیه را طی 3 الی 4 روز پس از انتشار دفترچه سوالات آزمون، ارائه و در اختیار عموم قرار می‌دهد. سایت تحصیلات تکمیلی جهت رفاه حال کاربران خود، به محض منتشر شدن کلید اولیه سوالات، آن را در متن این صفحه قرار خواهد داد.

❓ شماره دفترچه سوالات من در آزمون با شماره دفترچه‌ای که اکنون منتشر شده متفاوت است. چطور میتوانم دقیقا همان دفترچه آزمونم را به دست بیاورم؟

✅ دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۰ به صورت A, D, E کد‌گذاری شده‌اند که البته هر ساله این کار به جهت جلوگیری از تخلف در آزمون صورت می‌گیرد. مرجع اصلی کدگذاری و انتشار دفترچه‌ها سازمان سنجش بوده و در حال حاضر فقط دفترچه‎‌هایی که توسط این سازمان به صورت عموم منتشر شده در دسترس و معتبر است و سایر دفترچه‌ها به صورت عموم منتشر نشده است.