دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ رشته های گروه علوم انسانی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ رشته زبان و ادبیات عرب

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ رشته های گروه علوم پایه

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ رشته های گروه فنی و مهندسی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ رشته های گروه هنر

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ رشته های گروه دامپزشکی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، ترجمه، زبانشناسی (کد رشته‌های 2805 تا 2808)

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری ۱۴۰۰ آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه (کد رشته‌های 2801 و 2802)

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری ۱۴۰۰ زبان روسی کد رشته 2803

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان دکتری ۱۴۰۰ آموزش زبان آلمانی کد رشته 2804

دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری ۱۴۰۰ فرهنگ و زبان های باستانی

› دانلود سوالات زبان فرانسه عمومی و زبان آلمانی عمومی آزمون دکتری ۱۴۰۰

 

👈 دانلود سوالات دکتری 1400 کلیه رشته‌ها