منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
 1. براون ، جان ، هارن ، جان ، شیونان ، جیمز ، ” سیستم های مدیریت تولید ” ترجمه دکتر مهدی غضنفری  ، سروش صغیری ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، ۱۳۷۹
 2. جانسون لینود ، مونتگمری ، داگلاس ، ” کاربرد تحقیق در عملیا ت : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ” ترجمه بهروز عسگری ، چاپ اول ، انتشارات پارس آئین ، ۱۳۷۳
 3. مسعود سیفی، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها، نشر پردازش، ۱۳۹۰
 4. حاج شیر محمدی ، علی ، ” اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ” ، چاپ اول ، انتشارات ارکان ، ۱۳۸۲ .
 5. صالح فتح آبادی ، حسن ، ” برنامه ریزی سیستم های تولیدی و کنترل انبار ” انتشارات آذرخش ، ۱۳۷۸ .
 6. فاطمی قمی ، محمد تقی ، ” برنامه ریزی و منترل تولید و موجودی ها ” چاپ چهارم ، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۷۷ .
 7. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، مسلسل پردازش ، انتشارات پردازشگران ، ۱۳۸۴
 8. Stephan F.Love , “ inventory control “ , international student edition , McGraw hill , 1979
 9. Vollman . T,berry .W,whybark , D.” manufacturing planning and control systems “. Homewood , IL dow jones Irwin , 1984
 10. Edward A.silver , rein Peterson , “ decision systems for inventory management and prodction planning “ second edition , john , wiley & sons , 1985
 11. Johnson , Lynwood A. , douglas C . Montgomery . “ operation research in production planning scheduling and control “ , john weily and sons , 1977
 12. Forgarty , Donald w, blackstone and hoffman , T ., “ production and inventory management “ . second edition , thempson information publishing , 2000
 13. Green james , H, “ production and inventory control hand book “ . ۳rd edition , McGraw hill , 2002

پست‎های مرتبط:

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به...

منابع آزمون کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی

اپل – ترجمه: گروه مهندسی صنایع – اصول طراحی کارخانه...

منابع دکتری مهندسی صنایع

منابع دکتری مهندسی صنایع

مهمترین منابع دکتری مهندسی صنایع (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی...