کتاب حاضر با عنوان کتاب تست ارشد علوم اجتماعی شامل سوالات و پاسخهای تشریحی مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکورهای 80 تا 98 می‌باشد. از آنجایی که پاسخ سؤالات این کتاب به صورت تشریحی آورده شده است لذا این کتاب مجموعه‌ای است که می‌تواند در فرصت کوتاه به دانشجو مطالب درسی این رشته را تا حدودی آموزش داده و وسیله‌ای است تا دانشجو بتواند مروری بر آموخته‌های قبلی خود داشته باشد.