• درسنامه جامع اقتصاد خرد بر اساس جدیدترین سرفصلها

  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده در هر فصل

  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد با حل تشریحی

  • تست های طبقه بندی شده اقتصاد خرد با پاسخ تشریحی