کتاب هوشمندسازی با LOGO!8 اثر مهندس سیدکریم طالبی از انتشارات آفرنگ

کتاب هوشمندسازی با LOGO!8 لوگو 8 به زبانی ساده به معرفی و شرح مفاهیم، اصطلاحات و کار با شبکه‌های مهم صنعتی همچون مُدباس و اترنت می پردازد. این کتاب شامل آموزش جامع: توابع لوگو، سنسورها و محرک‌های صنعتی و ابزار دقیق، شبکه‌های Modbus و Master-Slave ،Server-Client ،Ethernet، نرم‌افزارهای LOGO! App و LOGO! Web Editor و … می باشد.