این کتاب شامل مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از سال 85 تا سال 98 با پاسخهای کاملا تشریحی می‌باشد. پاسخ‌های ارائه شده در کتاب دارای نکات آموزشی مفیدی نیز می‌باشند. 

کتاب تست ارشد حقوق تجارت بین الملل شامل نمونه سوال در دروس ✅ متون حقوق به زبان انگلیسی ✅ حقوق مدنی ✅ حقوق تجارت ✅ حقوق بین‌الملل عمومی ✅ حقوق بین‌الملل خصوصی است.