این کتاب آخرین ویرایش کتاب راهنمای مبحث نوزدهم «19» صرفه جویی در مصرف انرژی (جلد دوم) می باشد و در سرفصلهای جدول زیر ارائه شده است.