این کتاب آخرین ویرایش کتاب راهنمای مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل «راهنمای مبحث 21» می باشد و در 5 فصل به شرح سرفصلهای جدول زیر ارائه شده است.