کتاب درسنامه و خلاصه مباحث اساسی و کاربردی مباحث آزمون کارشناس رسمی ((قوه قضائیه و دادگستری)) رشته امور ثبتی در دوازده بخش که سرفصلهای آن در جدول زیر آمده است توسط محمد عظیمی آقداش از انتشارات نوآور تالیف گردیده است.

ویژه مهندسان راه و ساختمان، نقشه برداری و کارشناسان ثبتی و حقوقی