کتاب احتمال و آمار ریاضی مدرسان شریف شامل پنج فصل دارای توضیح کامل و جامع دروس و ارائه نکات کاربردی متناسب با اهمیت آنها در کنکور سراسری است.

  • در پایان هر فصل تست های آزمون های سراسری سال های و آزاد و آزمون های دکتری سراسری (به سبب تشابه زیاد مباحث با کارشناسی ارشد) به صورت طبقه بندی شده آورده شده است.
  • در پایان هر فصل، آزمون های خودسنجی جهت ارزیابی دانشجویان گنجانده شده است.
  • در انتهای کتاب پاسخ تشریحی سؤالات ارشد و دکتری سراسری و 3 مرحله آزمون خودسنجی آورده شده است.