کتاب روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی) مدرسان شریف شامل آموزش کامل مطالب درسی، نکات مهم و کلیدی میباشد.

دارای سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون‌های سراسری و آزاد دوره های اخیر میباشد و همچنین شامل پاسخ تشریحی سؤالات آزمون دکتری دوره های اخیر میباشد.

3 مرحله آزمون خودسنجی در سطوح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) در انتهای کتاب، ارائه شده است.