• هر یک از فصول کتاب زبان تخصصی روان شناسی مدرسان شریف شامل متن هایی به صورت پاراگراف بندی شده است و در مبحث های کوتاه ترجمه ی هر یک از آنها آورده شده است. 
  • در انتهای هر چند پاراگراف و همچنین در انتهای فصل، لغات مهم و تخصصی ذکر شده است.
  • در انتهای هر فصل تست های مربوط به هر فصل در دو قسمت تألیفی و آزمون‌های طبقه بندی شده سال های قبل آورده شده است.
  • در انتهای کتاب سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون‌‌های سراسری و 3 مرحله آزمون خودسنجی با سطوح A (ساده)،B (متوسط) و C (سخت) گنجانده شده.