• شرح کامل مباحث آزمون های شناختی هوش و استعداد بهمراه نکات مهم و کلیدی
  • شامل تست‌های کنکور دانشگاه‌های سراسری و آزاد بهمراه پاسخ تشریحی در پایان هر فصل
  • در پایان هر فصل یک آزمون برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف قرار داده شده
  • شامل 3 مرحله آزمون خودسنجی با سطوح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) در پایان کتاب