این کتاب مربوط به درس روان شناسی اجتماعی رشته روان شناسی صنعتی ـ سازمانی است.

کتاب روانشناسی اجتماعی شامل شناخت و ادراک اجتماعی، نگرش، شناخت خود، نفوذ اجتماعی، پیش داوری و پرخاشگری، رفتار جامعه پسند، جاذبه متقابل و روابط نزدیک می شود که در قالب نه فصل ارائه شده است.

در هر فصل ، ابتدا مطالب و نکات مهم هر مبحث توضیح داده شده و برای تشریح بهتر موضوع از مثال‌های متعدد استفاده شده است.

انتهای هر فصل سؤالات آزمون‌های سراسری دوره های اخیر با پاسخ تشریحی آنها آمده و پس از آن آزمونی جهت سنجش داوطلبان ارائه شده که پاسخ کلیدی این تست‌ها در انتهای کتاب آورده شده است.