کتاب مجموعه دروس تخصصی علوم اقتصادی مدرسان شریف شامل مجموعه دروس تخصصی رشته علوم اقتصادی در یک کتاب می‌باشد که برای اولین بار به مباحث کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی در سال 89 اضافه گردید.

 مجموعه دروس تخصصی علوم اقتصادی شامل 5 بخش تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری و اقتصاد اسلامی می-باشد که هر بخش دارای فصول مجزا است.

متن هر فصل شامل شرح درس و تعدادی مثال در قالب تست با پاسخ تشریحی است.

در پایان هر فصل تعدادی تست با پاسخ تشریحی و تعدادی تست با پاسخ کلیدی تحت عنوان آزمون گنجانده شده است.

کلیه تست های موجود در این کتاب تألیفی می باشد.

پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری دروس تخصصی علوم اقتصادی سالهای اخیر در انتهای کتاب ارائه گردیده است.