• 2000 تست طبقه بندی شده اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت اسلامی)
  • پاسخ تشریحی تمام تستها در انتهای هر فصل همراه با نکات کلیدی و مهم