مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق جزای عمومی اردبیلی جلد سوم نشر میزان

حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی جلد سوم حاصل سال ها تدریس همین درس توسط ایشان است که در هر مرتبه چاپ جدید، با تغییرات قوانین و مقررات در زمینه کیفری، تطبیق داده شده و به روز رسانی شده است و شامل مباحث صورت های واکنش اجتماعی، فهرست و طبقه بندی نمودهای واکنش اجتماعی، تعیین میزان مجازات، تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری می باشد