• بخش بندی موضوعی و جمع آوری قوانین و مقررات مهم و پرکاربرد
  • دسته بندی قوانین و مقررات هر بخش بر اساس اهمیت آن
  • تطبیق قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات و آخرین آیین نامه های آن
  • تنظیم جداول فراوانی سوالات آزمونی
  • کاملترین منبع برای آزمون های حقوقی