آخرین گام حقوق اداری، مجموعه ای است مشتمل بر نکات کلیدی، سوالات چهارگزینه ای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری و در نهایت توضیح تفصیلی پاسخ های این سوالات.

پر واضح است که که مطالعه نکات کلیدی و سوالات آزمون های سال های گذشته میتواند تا حد زیادی آمادگی لازم برای موفقیت در آزمون را فراهم آورد.

مطالعه این کتاب به تنهایی نمی تواند منجر به موفقیت در آزمون باشد، همانگونه که از عنوان این کتاب نیز مشخص است، مطالعه نکات و سوالات، آخرین گام آماده سازی برای آزمون است و این آخرین گام در صورتی مقرون به توفیق خواهد بود که گام های دیگری نیز از پیش برداشته شده باشد. این گام های مقدماتی چیزی نیست جز مطالعه منابع اصلی و قوانین و مقررات مربوطه. بنابراین به مخاطبی توصیه می شود که برای موفقیت کامل، ابتدا به مطالعه منابع اصلی پرداخته و در آخرین گام و به منظور مرور نکات کلیدی و سنجش سطح آمادگی خود به مطالعه این اثر بپردازند.