• طبقه بندی و تلخیص مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی
  • دسته بندی مطالب پراکنده
  • ارائه نمایه و خلاصه نویسی به صورت نمودار و جدول در پایان هر فصل
  • ارائه تست های سراسری و آزاد دوره های گذشته همراه با کلید
  • منبعی کامل برای دانشجویان و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری
  • کاملترین منبع برای آزمون های حقوقی