• 2000 تست از آزمونهای کارشناسی ارشد و تست های تألیفی استعداد تحصیلیGMAT به صورت طبقه بندی شده در 5 فصل
  • ارائه پاسخ تشریحی تمام تستها در انتهای هر فصل همراه با نکات کلیدی و مهم