خرید اینترنتی کتاب مبانی مدیریت اثر استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، محمد علی محمد رفیعی، بهروز اسراری ارشادی

کتاب مبانی مدیریت رابینز اثر جامعی است که بر مبنای نگرش فرایندی به مدیریت و بر اساس مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با یکدیگر تدوین شده است.