• 2000 تست از آزمونهای کارشناسی ارشد و تستهای تالیفی مدیریت مالی به صورت طبقه بندی شده در 10 فصل مطابق با سرفصل درس مدیریت مالی
  • پاسخ تشریحی تمام تستها در انتهای هر فصل همراه با نکات کلیدی و مهم