• 2000 تست تألیفی و طبقه بندی شده تئوری های مدیریت به همراه پاسخهای کاملا تشریحی با استفاده از منابع معتبر
  • ارائه نکات کلیدی و مهم
  • اثر سید محمدرضا ناصرزاده، حسین جلیلیان، سید رضا سید جوادین، بهنام رضایی

تنها کتاب موجود در بازار، حاوی تست های تألیفی از منابع معتبر در زمینه تئوری های مدیریت