• درسنامه ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ بر اساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم
  • نکات مهم وکلیدی نمونه تست‌ها همراه با حل تشریحی
  • مسائل تکمیلی همراه با حل تشریحی و خودآزمایی