شامل خلاصه مباحث اساسی و کاربردی قوانین و مقررات و مسائل شهرسازی (حاوی مطالب اصلی منابع آزمون‌ نظام مهندسی) براساس آخرین ویرایش و سرفصلهای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان