• درسنامه جامع و کامل سیستم های کنترل خطی بر اساس جدیدترین سرفصلهای آموزش عالی
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده در هر فصل
  • تست های سراسری/آزاد/تألیفی/مثالهای متعدد و متنوع طبقه بندی شده در هر فصل
  • حل کاملا تشریحی کلیه مثال ها و تست های کتاب