• شرح کامل روش های نمونه گیری به همراه نکات مهم و کلیدی
  • مثال ها و تست های طبقه بندی شده متنوع و متعدد در هر فصل
  • حل کاملا تشریحی مثال ها و تست های هر فصل