• درسنامه جامع خواص سنگ مخزن بر اساس جدیدترین سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
  • نکات مهم، کلیدی و کنکوری به صورت طبقه بندی شده در هر فصل و مبحث
  • تست های خواص سنگ مخزن از آزمونهای سراسری سالهای گذشته طبقه بندی شده در هر فصل
  • تست های تألیفی خواص سنگ مخزن به صورت متعدد و متنوع و طبقه بندی شده در هر فصل