کتاب سازه های بنایی (مبحث 8) و مروری بر سازه های صنعتی (مبحث 11) سری عمران ؛ بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان