کتاب مکانیک خاک و مهندسی پی (نسل جدید) انتشارات سری عمران اثر حسین فراهانی ؛ بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان