توضیحات

آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و علوم تربیتی موسسه ماهان تألیف اعظم مقدم و شیما پرندین شامل:

 • شرح کامل درس آمار و روش تحقیق بر اساس آخرین تغییرات سرفصل آزمون کارشناسی ارشد
 • ارائه نکات مهم و کلیدی بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث
 • ارائه مثالهای مهم و متنوع بصورت طبقه‌بندی شده در هر مبحث با حل کاملا تشریحی
 • بیش از 700 سؤال کارشناسی ارشد سراسری، آزاد و تألیفی بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی

سرفصلهای مباحث کتاب کارشناسی ارشد و دکتری آمار و روش تحقیق ماهان:

 1. مفاهیم اساسی آماری
 2. نمودارها
 3. پارامترهای مکان مرکزی
 4. پارامترهای پراکندگی
 5. توزیع نرمال و نمرات استاندارد
 6. همبستگی و رگرسیون
 7. اجتماع و توزیع دوجمله‌ای
 8. آزمون فرضیه و روش‌های مختلف آن
 9. آزمون‌های آماری
 10. کلیات تحقیق
 11. عناصر اساسی تحقیق
 12. نمونه و فرآیند نمونه‌گیری
 13. تحقیق کمی و کیفی
 14. طرح‌های تحقیق آزمایشی
 15. انواع روش‌های تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)
 16. سایر روش‌های تحقیق
 17. روایی و پایایی