مشخصات, قیمت و خرید کتاب قرار داد همسان شماره 12 و 19 انتشارات نوآور اثر محمد عظیمی آقداش شامل:

  • تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
  • تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه
  • ویژه آزمونهای نظام مهندسی و رشته شهرسازی