کتاب تست جزای عمومی ساولانی شامل سوالات طبقه بندی شده ماده به ماده حقوق جزای عمومی می باشد به اینصورت که سوالات مربوط به هر ماده زیر ماده مرتبط آن قرار داده شده است. سوالات این کتاب علاوه بر اینکه به صورت تألیفی می باشند بلکه از آزمونهای وکالت، قضاوت، ارشد و دکتری و سایر آزمونهای حقوقی گردآوری شده است.

مشخصات، قیمت و خرید کتاب تست حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی انتشارات دادآفرین

ویرایش و چاپ جدید با پوشش قانون کاهش مجازات حبس تعزیری «اصلاحی 1399/02/23»