مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مرجع کامل تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ترجمه دکتر آسیه شکیب، دکتر انسیه کتابچی، شیما حیدری، پریسا نوید و مریم گله داری از انتشارات اندیشه رفیع

در کتاب مرجع کامل تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا کلیه آزمایش های روتین و تخصصی، هسته ای، رادیولوژیک، اسکوپی ها و الکترودیاگنوستیک با نگرش همه جانبه بالین و پاراکلینیک بیان شده است. این کتاب قابل استفاده برای عموم پزشکان و دانشجویان می باشد.