مباحث نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی به دانشجویان و روانشناسان کمک می‌کند تا با روابط پیچیده نهانی بین ساخت‌های مغز آشنایی بیشتری داشته باشند. برای یادگیری این مباحث نیاز است که به مبانی کنش مغز مسلط بوده و پزشکان یا روانشناسان بتوانند مفاهیم آن را به خوبی درک کنند؛ از همین رو کتاب نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی دکتر کریم خداپناهی از انتشارات سمت تالیف گردید و به 4 بخش کلی که مشتمل بر 20 فصل است تقسیم بندی شد تا به صورت کلی به این مباحث پرداخته شود.

فصول و ساختار کتاب نوروسایکولوژی خداپناهی به شرح ذیل است:

  1. بخش اول: قلمرو نوروسایکولوژی، سایکولوفیزیولوژی و ساخت دستگاه عصبی
  2. بخش دوم: سازماندهی مغز
  3. بخش سوم: کنشهای عالی مغز
  4. بخش چهارم: نابهنجاری‌ها