کتاب مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان, به جهت کمک به آموزش بالینی دانشجویان مامایی، پزشکی و سایر رشته های مرتبط تالیف و نگارش شده است. در این کتاب الگوریتم های مرتبط با هر مبحث و مطالب بالینی مورد نیاز دیگر قرار گرفته شده است.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان اثر دکتر زیبا تقی زاده، فرزانه گلبنی، بیان بلوری و هایده هورسان از اندیشه رفیع