ابتکاری جدید در آیین دادرسی مدنی

شرح مواد قانون آیین دادرسی مدنی در نظم آزمونی

تطبیق مواد مشابه و مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی

تطبیق مواد مشابه قانون آیین دادرسی مدنی با قانون آیین دادرسی کیفری

شرح سوالات آیین دادرسی مدنی از آزمونهای حقوقی ادوار گذشته در ذیل مباحث مربوطه

جمع بندی نکات مشابه در انتهای هر مبحث

ذکر مثال های عرفی متعدد برای هر مبحث

در نظر داشتن سطح علمی تمامی داوطلبان از آماتور تا پیشرفته

تشریح قوانین خاص  و تمام آرا وحدت رویه مرتبط با آیین دادرسی مدنی